Era krav och förväntningar

– vårt ansvar.

Verksamhetspolicy
Grimstorps Byggkomponenter AB:s samtliga projekt ska hålla en god arbetsmiljö med en säker och resurseffektiv produktion som innebär rätt kvalitet överlämnad i rätt tid och under minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska tillgodose kundernas krav och förväntningar på våra produkter och tjänster.

Kvalitetspolicy
Grimstorps Byggkomponenter AB ska tillgodose kundernas krav och förväntningar på våra produkter och tjänster. Hög kvalitet är centralt i allt vi gör och är därigenom en av våra viktigaste uppgifter. Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos ledningen, men varje medarbetare ansvarar för kvalitén i sitt eget arbete. Kvalitetsarbetet ska medverka till att öka Grimstorps Byggkomponenter AB:s konkurrensförmåga och lönsamhet. Det ska underlätta verksamheten och säkerställa nöjda kunder och medarbetare.

Utlovad kvalitet levererar vi genom:

 • Noggrann planering och upprättande av fungerande processer och rutiner
 • Att produkter och tjänster uppfyller kundens behov, krav och förväntningar samt enligt gällande byggnormer och anvisningar
 • Att produkter och tjänster levereras enligt avtalad tidplan och till avtalat pris
 • Upprättande av stabila ansvars- och samarbetsformer med såväl kunder som leverantörer och underentreprenörer
 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare
 • Information till, och dialog med kunder och medarbetare
 • Att hålla städade och välorganiserade arbetsplatser
 • Att ta fram kreativa lösningar utan att för den sakens skull experimentera

Miljöpolicy
Grimstorps Byggkomponenter AB ska bidra till en hållbar utveckling för företaget, branschen och miljön.

Från och med den 1 mars 2022 är Grimstorps Byggkomponenter 100% PEFC-certifierade. Gäller alla trästommar med inbyggda träskivor samt Takstolar.

Det gör vi genom ett aktivt miljöarbete:

 • Uppfylla de lagar, förordningar och andra krav som finns rörande miljön
 • Kontinuerligt utveckla företagets miljöarbete
 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare och kunder genom information och dialog
 • Minimera miljöpåverkan på och runt våra arbetsplatser
 • Utföra byggnationer med en lång livslängd som bidrar till en hållbar utveckling
 • Sträva efter att använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp
 • Sträva efter att använda miljövänliga och energibesparande arbetsmetoder
 • Hantera restprodukter korrekt genom till exempel källsortering och återvinning
 • Ställa krav på våra underentreprenörer och leverantörer avseende deras miljöarbete

Arbetsmiljöpolicy
Grimstorps Byggkomponenter AB ska bedrivas på ett sådant sätt att kraven enligt arbetsmiljölagen, avtal och anvisningar väl uppfylls. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter individuella förutsättningar och vid utformningen av arbetsmiljön ska detta ske i samverkan med medarbetarna. Alla medarbetare och övriga som utför arbete på våra arbetsplatser ska visa ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Det åligger var och en att följa instruktioner och rutiner samt att vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och säkerhet.

Därtill ska vi:

 • Skapa en trivsam arbetsplats där risker för olyckor och ohälsa förebyggs
 • Skapa ett öppet och lyhört klimat där medarbetarna känner sig trygga
 • Eliminera alla upptäckta risker för ohälsa och olyckor
 • Förebygga och minimera risker för ohälsa och olyckor genom utbildning och medvetandegörande hos samtliga anställda
 • Hålla arbetsplatserna rena och välorganiserade
 • Genomföra systematiska skyddsronder